Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > Aktuality

Aktuality

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - ŠablonyMŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony
MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony I, Šablony II

 

Poplatky za školku:

- zálohové platby na červen 2019: 15.5. (středa), pokud v tomto termínu nebudete ve školce, uhraďte, prosím, poplatky předem, děkujeme.

- zálohové platby na prázdninový provoz v Rosničce (1. - 15.7.): 12.6. 2019, pokud v tomto termínu neuhradíte, ruší se tím vaše přihláška na prázdniny.


Smogová situace:

- při jejím vyhlášení v regionu Praha se řídíme "smogovou" mapou, při stupni 5 s dětmi nevycházíme

 

Školní výlet: farma Soběhrdy:

- kdy: 13.6. 2019, čtvrtek

- podrobnosti včas uveřejníme v šatnách tříd, o účasti malých dětí se, prosím, dohodněte s třídními učitelkami

 

Zápis do MŠ 2019/20:

- termín výdeje přihlášek: 2.5. 2019, 13 - 17 hod

- termín příjmu přihlášek: 16.5. 2019, 13 - 17 hod

- nahlédnutí do spisu: 22.5. 2019, 9 - 11 hod

- seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn 31.5. 2019

- schůzka rodičů nově přijatých dětí: 20.6. 2019, 15 hod

 

Děkuji všem rodičům, kteří se účastnili zápisu v Rosničce za vstřícný a hladký průběh obou

kol přijímacího řízení. Oceňuji zejména připravenost dokumentace.

Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2019/20:

MŠ Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

Ředitelka Mateřské školy Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným dokladem.

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona, tj. dítě do 31.8. 2019 dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2019 dítě dosáhne třetího roku věku.

3. Věkové kritérium

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12. 2019

Spádová oblast – celá MČ Praha 13

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

V Praze,  14.12. 2018                                                                  Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy