Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > Aktuality

Aktuality

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - ŠablonyMŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony
MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

 

Soubor:omezení_mŠ.pdfPopis:Omezení MŠ

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV -  Šablony II

 

Poplatky za školku: 

- od ledna 2020 přistupujeme k bezhotovostní úhradě poplatků, podrobnější informace a přihlášky u

  hospodářky školy

- poplatky za měsíc .............. :

- úhrada převodem: příkaz zadejte tak, aby k datu 15. v měsíci byla úhrada připsána na účet školy

 

 

Oznámení o nakládání s přeplatky z doby přerušení provozu MŠ:

- poměrná částka výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen byla stanovena na 250,- Kč, přeplatek ve

  výši 250,- Kč bude vrácen na účet zákonného zástupce při vyúčtování v červnu 2020, u hotovostních

  plateb bude odečten z platby na následující měsíc. Zálohová platba na měsíc duben bude vyúčtována

  obdobně.

- zálohové platby na měsíc květen nehraďte, všechny děti mají v této chvíli přeplatky, ktré budou

  použity na následující období. Případné drobné nedoplatky s vámi bude řešit pí. hospodářka

  individuálně, a to až  po otevření MŠ, resp. po nástupu dítěte. Celkové vyúčtování za 2. pololetí bude

  provedeno na konci školního roku.

 

Výše poplatků za měsíce květen, červen, červenec 2020:

- pouze pro přihlášené děti

- květen: 125,- Kč (školné), červen a červenec: 500,- Kč, úhrada za stravování se řídí docházkou dítěte

- poplatky hradí pouze přihlášené děti, uzavírka přihlášek byla 18.5. 2020

 

Zápis na školní rok 2020/21:

- zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle

  školského zákona, a to v období od 4. května 2020 do 15. května 2020.

- podání žádosti: přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

    1. do datové schránky školy

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

    3. poštou

    4. osobním  podáním

- podrobnější informace viz. dokumenty ke stažení (zápis 2020/21)

- dokumenty k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o očkování) je možné si stáhnout z webových

  stránek MŠ, resp. MČ Prahy 13

- pokud by bylo odání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného

  elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše

  uvedených způsobů.

 

Registrační čísla dětí:

- čísla byla zákonným zástupcům oznámena na e-mailovou adresu a na uvedené telefonní číslo

- vzhledem k tomu, že zpracování duplicitních žádostí proběhne ve středu, 27.5. 2020, budou seznamy

  přijatých a nepřijatých dětí zveřejněny v týdnu 1. - 5.6. 2020

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2020/21:

MŠ Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

Ředitelka Mateřské školy Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným dokladem.

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona, tj. dítě do 31.8. 2020 dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2020 dítě dosáhne třetího roku věku.

3. Věkové kritérium

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12. 2020

Spádová oblast – celá MČ Praha 13

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

V Praze,  13.12. 2019                                                                  Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy