Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > Aktuality

Aktuality

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - ŠablonyMŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony
MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

 

Soubor:omezení_mŠ.pdfPopis:Omezení MŠ

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV -  Šablony II

 

Poplatky za školku: 

- od ledna 2020 přistupujeme k bezhotovostní úhradě poplatků, podrobnější informace a přihlášky u

  hospodářky školy

- poplatky za měsíc duben : 11.3. 2020, 7,00 - 9,00hod, 13,00 - 16,30 hod

- úhrada převodem: příkaz zadejte tak, aby k datu 15. v měsíci byla úhrada připsána na účet školy

 

Oznámení o nakládání s přeplatky z doby přerušení provozu MŠ:

- poměrná částka výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen byla stanovena na 250,- Kč, přeplatek ve

  výši 250,- Kč bude vrácen na účet zákonného zástupce při vyúčtování v červnu 2020, u hotovostních

  plateb bude odečten z platby na následující měsíc. Zálohová platba na měsíc duben bude vyúčtována

  obdobně.

 

Smogová situace:

- při jejím vyhlášení v regionu Praha se řídíme "smogovou" mapou, při stupni 5 s dětmi nevycházíme

 

Hravé dopoledne 20.4. 2020, 9 - 11 hod: !!! ZRUŠENO PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM !!!

- možnost pro rodiče a děti seznámit se s Rosničkou

- přijďte se podívat do naší školky, děti si mohou pohrát pod vedením zkušené učitelky, rodičům budou

  podány základní informace ohledně provozu a zápisu na šk. rok 2020/21

 


Uzavření MŠ v regionu Prahy 13:

Předseda Bezpečnostní rady MČ Praha 13 svolává dne 15.3.2020 mimořádnou BR a to z důvodu zachování bezpečnosti  a zamezení šíření viru SARS-CoV-2.

I. Bezpečnostní rada Prahy 13 uzavírá s okamžitou platností všechny mateřské školy na území MČ Praha 13.  

Důvod: aktuální reakce na vývoj situace s rozšířením viru SARS-CoV-2.

Tímto usnesením se ruší bod II. usnesení Bezpečnostní rady Prahy 13 ze dne 13.3.2020

Doba platnosti: do odvolání

 

Ing. David Vodrážka

Starosta a předseda BR Prahy 13

 

 

Žádost o ošetřovné:

- vzhledem k uzavření objektu MŠ omezujeme termíny k vyzvednutí žádosti o ošetřovné

- žádost si rodiče mohou vyzvednout po dobu uzavření v pondělí a ve středu, a to v době 7,00 - 9,00 hod.

- k vyzvednutí v kanceláři hospodářky školy

- jiný termín lze dohodnout pouze na základě osobní domluvy (viz. čísla mob. telefonů)

 

 

Zápis na školní rok 2020/21:

- přihlášky je možné si vyzvednout v MŠ od data 1.4. 2020

- taktéž si je můžete stáhnout z webu MŠ Rosnička, resp. MČ Praha 13

- termín odevzdání vyplněných přijímacích dokladů je 12.5. 2020, 13 - 17 hod.

 

 

Školní řád od 1.9. 2019:

 Soubor:skolni_rad.pdfPopis:

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2020/21:

MŠ Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

Ředitelka Mateřské školy Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným dokladem.

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona, tj. dítě do 31.8. 2020 dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2020 dítě dosáhne třetího roku věku.

3. Věkové kritérium

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12. 2020

Spádová oblast – celá MČ Praha 13

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

V Praze,  13.12. 2019                                                                  Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

 Soubor:přijímání_dětí_do_mŠ_v_mČ_praha_13.pdfPopis: